religinės ir tautinės kultūros žurnalas rugsejis/september 1976 volume XXVII no. 8

KONTRASTŲ ŠALIS

253

Juozas Vaišnys, S.J.

ŠV. PETRAS IR ŠV. POVILAS

257

Br. Krištanavičius, S.J,

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (VII)

262

F. Jucevičius

MOZAIKA IŠ GYVENIMO TRUPINĖLIŲ

265

Juozas Prunskis

DAIL. ADOLFINA ZUBIENĖ

268

Redakcija

TRUMPAI IŠ VISUR

268

J. Pr.

EILĖRAŠČIAI

269

F. Timmermans

KOKIA TURĖTŲ BŪTI MANO ŽMONA

272

A. Pakalniškis

JAUNIMAS IR RELIGIJA

275

Vytas Kliorys

TĖVYNĖJE

278

D. ir G. Vakariai

KALBA

282

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

284

J. Prunskis

ATGARSIAI

286

Alė Rūta

Šio numerio iliustracijos: 254 psl. — Algirdo Grigaičio nuotrauka, 270 ir 271 psl. — Adolfinos Zubienės kūrinių nuotraukos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.