religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXIX, NO. 8

LITUANISTINIO ŠVIETIMO PROBLEMOS

253

 Juozas Vaišnys, S.J.

EVANGELIJA UGDO DVASINGUMĄ

256

 Alfonsas Grauslys

JIS MUMS PERDAVĖ SAVO GYVENIMĄ

258

 Chiara Lubich

LAPKRITIS LIETUVOJE

259

 A. Saulaitis, S.J.

‘LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖ
Į PIETŲ AMERIKĄ

262

 Stasė Vaišvilienė

IŠ ISTORINIŲ VERSMIŲ

266

 Paulius Rabikauskas

NAMAI ANT SMĖLIO

270

 Nina Gailiūnienė

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IR NYKIMAS

276

 Edvyna Valkiūnaitė

AR JAUNIMUI NAUDINGA
APLANKYTI LIETUVĄ?

279

 Vida Brazaitytė

TĖVYNĖJE

281

 Gediminas Vakaris

KALBA

283

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

285

 A. Mauragis

ĮVAIRYBĖS

286

 Red.

ŠYPSULIAl

287

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

287

 Juoz. Pr.

Šio numerio iliustracijos: iš vysk. Vinco Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus iškilmių Romoje; iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos į Pietų Ameriką; iš Algimanto Kezio Kultūros kongreso metu suorganizuotos meno parodos Kanadoje. Ta proga buvo išleista knyga “Lithuanian Art '88”.

Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636,