religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / SPALIS — OCTOBER / VOL. XLII, NO. 9

LIETUVA

289

 Tremtinių daina

PASLĖPTA DIEVO DIDYBĖ

291

 N. Gailiūnienė

KAS TIKI — TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ

295

 Chiara Lubich

MAČERNIO DVASINĖS INDIVIDUALYBĖS RAIŠKA

296

 S. Laurenčikaitė

SNAIGIŲ MUZIKA

299

 V. Mačernis

MĄSTYMAS APIE MUMS PATIKĖTĄ MISIJĄ

300

 P. Daugintis, S.J.

MYLĖKITE SAVO PRIEŠUS

302

 J. Lauriūnas, S.J.

KAIP PALENGVINTI EKOLOGINIUS SUNKUMUS

305

 P. Daugintis, S.J.

M.K. SARBIEVIJUS LIETUVOS KULTŪROJE (II)

307

 E. Ulčinaitė

LAIŠKAS LIETUVIAMS

310

 R. Čėsna

BAŽNYČIOS MOKSLAS APIE SANTUOKĄ IR ŠEIMĄ (II)

311

 J. Lauriūnas, S.J.

JĖZUITAI GRĮŽTA KAUNAN

314

 B. Garbaravičienė

TĖVYNĖJE

314

 Gediminas Vakaris

KALBA

318

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

320

 Red.

ŠYPSULIAI

321

 Red.

TRUMPAI

322

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis apie M.K. Sarbievijų ir V. Mačernį. Matematinę grafiką psl.306 ir 319 paruošė Jonas Boguta.

Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.