1959 M. RUGSĖJO MĖN. (SEPTEMBER) VOL. X. NO. 8

T U R I N Y S

Pagalbos pasauliui — A. Tamošaitis, S. J. 227

Grynadvasių klausimu — Dr. P. Celiešius 230

Krikščionybės kelias Lietuvon — Z. Ivinskis 235

Ar vaiku kaltė, kad jie nusikalsta?— Dr. A. Liaugminas 240

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija — K. Katkevičienė 246

J. A V. prezidentai ir religija — Dr. J. Prunskis 248

Ar yra reikalinga drausmė šeimoje?— Pr. Alšėnas 253

Iš filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. 255

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.

Admin.— Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in   Thompson, Conn.    

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko   Immaculata Press

 

Gyvenimas yra susitikimas ir išsiskyrimas

ŽMOGUS EINA PER GYVENIMĄ, VIS KAŽKO IEŠKODAMAS.

JIS ČIA DAUG KĄ SURANDA, BET DAUG IR PRARANDA.

GYVENIME JIS SU DAUG KUO SUSITINKA IR SKIRIASI.

ČIA JIS SUTINKA DAUG DRAUGŲ IR DAUG PRIEŠŲ,

SUTINKA TYROS MEILĖS IR KARČIOS NEAPYKANTOS.

ŽMOGUS GYVENIME SUSITINKA SU GĖRIU IR SU BLOGIU.

 GYVENIME JISAI SUTINKA IR DIEVYBĘ

TAI YRA JO ŽEMIŠKO GYVENIMO PRASMĖ.

JEIGU ŽMOGUS, SU JA SUSITIKĘS, NESISKIRIA,

JIS SUTIKS TIKRĄ GYVENIMĄ IR NUO JO NESISKIRS.

BET JEIGU JO KELIAS NUKRYPS NUO DIEVYBĖS,

TAI AMŽINAI IŠSISKIRS IR SU TIKRUOJU GYVENIMU.

ŽMOGAUS ŽEMIŠKAS GYVENIMAS YRA LYG MARGA JUOSTA,

 NUAUSTA IŠ SUSITIKIMŲ IR IŠSISKYRIMŲ.

ŠIS GYVENIMAS BUS PAKEISTAS Į LAIMINGĄ AMŽINYBĘ,

 JEIGU TOJE JUOSTOJE BUS DAUG SUSITIKIMO SIŪLŲ,

NENUTRAUKIAMAI JĮ RIŠANČIŲ SU DIEVYBE.