LIET. LAISVĖS KOVOS METAI Vol. XIX, Nr. 5 GEGUŽIS-MAY

STEBINT IR SVARSTANT    * * *    178

JAUNIMAS NEPASTOVIAME PASAULYJE    V. Kleiza    180

KAIP JAUČIASI ŠIŲ DIENŲ JAUNIMAS? Sesuo M. Ignė    182

HIPPIES — PASAULIO KEITĖJAI AR KEISTUOLIAI? V. Kleiza ir A. Jankauskaitė    184

JAUNIMO EILĖRAŠČIAI L. Švėgždaitė (187), A. Tijūnėlis (193), K. Gaidžiūnas (197), M. Pakalniškytė (200)    187

NUOLANKUMAS TIKĖJIMĄ UGDO — III A. Grauslys    188

"FIDELIO” MŪSŲ SCENOJE    Ant. Nakas    194

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — IV M. Krupavičius    196

AKIRAČIAI: Svetlanai Alilujevai suprasti Dr. J. Grinius    198

Pokalbis santykių reikalu dar nesibaigia Al. Gimantas    201

ATSAKANT: Išpažintis: kunigui ar Dievui? J. Vaišnys, S. J.    202

ŠEIMA: Kai vedusiems gresia skyrybos    Dr. D. R. Pace    204

JAUNYSTĖ: Džiaugiuosi, kad religija gyva Moksleivės    209

Velniai ir Vokietijos studentai, Studentai nerimsta A. L.    210

SPAUDOJ    * * *    212

ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    214

KNYGOS: Pr. Alšėno "Martynas Jankus” . . K. Pažėraitė    216

ATGARSIAI    219

Šio numerio iliustracijos: Z. Sodeikienės piešinys ir kolažas (I viršelio psl.); Alg. Kezio, S. J., fotografijos “Jaunimas” (177, 181, 185, 189, 190, 205); R. Arbaitės tapybos darbai (207-208); Jaunimo Centras Čikagoje (220; nuotr. Alg. Kezio, S. J.).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė IvaSkienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė LiuleviCienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos-priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60638. U. S. A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 58th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40*. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

NĖRA KO STEBĖTIS, kad techniškai, socialiniai ir idėjiniai sparčiai besikeičiančiame pasaulyje jauni tiesiog nerimsta. Ar jie tiems, kurie po jų ateina — savo jaunesniems broliams ir seserims — kruopščiom pastangom pastatys geresnį pasauli, ar sugriaus ir tą, kuris iki šiol sunkiu darbu buvo pastatytas? Šviesesnė ateitis didele dalimi priklauso nuo vyresniosios ir jaunesniosios kartos tarpusavio pasitikėjimo, kuris būtinas ant praeities gėrio pamatų dar geresnei santvarkai sukurti.