religinės ir tautinės kultūros žurnalas liepa-rugp./july-aug. 1976 volume XXVII no. 7

KO LABIAUSIAI REIKIA. ..

217

Redakcija

POPIEŽIAUS PRIMATAS

222

Br. Krištanavičius, S.J.

ARNOLD JOSEPH TOYNBEE

224

J. Venckus, S.J.

EILĖRAŠČIAI

226

Zenta Tenisonaitė

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME (VI)

227

F. Jucevičius

PRASMINGI GYVENIMO ĮVAIRUMAI

230

J. Prunskis

PABUNDANT SAVO, KITŲ IR DIEVO TIKROVEI

236

Kęstutis Trimakas

VIENOS KNYGOS GIMIMAS

239

Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

241

D. ir G. Vakariai

TRUMPAI IŠ VISUR

244

J. Pr.

KALBA

245

J. Vaišnys, S.J.

FILMAI

247

J. Prunskis

TRUMPAI IŠ VISUR

249

J. Pr.

Praėjusį pavasari Čiurlionio galerijoje buvo suruošta Vidos Krištolaitytės tapybos paroda, kurią kritikai pavadino šiais žodžiais: Gamta, gėlės ir žmonės. Šis “Laiškų Lietuviams” numeris iliustruotas jos darbų nuotraukomis. Nuotraukos — Danutės Vakarės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.